Honorarer

Delt opp i byråets honorar, adm. og meldinger

Samtale med pårørende:
Innhenting av personalia (alle involverte)
Seremonitype
Gravsted
Avklare tid/sted og andre transportmessige detaljer vedrørende henting, overføringer, seremoni o.l.
Valg av kiste
Valg av blomster
Valg av program og evt takkekort inkl. innhold
Oppsett av dødsannonse
Valg av prest, sangere og musikere
Avklare økonomiske forhold
Valg av gravstein/inskripsjon/ventetegn
Tilrettelegge for minnesamvær
Gjennomgang av skjemaer inkludert underskrifter
Annet
Planlegging og tilrettelegging etter samtale:
Ordne med gravsted
Ordne med prest/sangere/musikere
Ordne/hente/bringe/melde papirer
Ordne med tid og sted for transporter
Ordne med urnenedsettelse
Bestille blomster
Bestille program
Bestille annonse
Bestille minnesamvær
Bestille gravsten/inskripsjon/ventetegn
Annet
Tilhørende felleskostnader som dekkes av honorarer:
Lokalene (husleie, strøm, vedl.hold osv)
Kontorrekvisita
Trykksaker
Egenreklame
IT, maskin og programvare
Porto
Telefon
Kontormaskiner/inventar
Innkjøpte tjenester (regnskapsføring, revisor)
Andre kontorrelaterte anskaffelser.
NB! Ikke bilkostnader

Fordeling: Avgiftsfritt (byråets honorarer). Dekker tid og andre kostnader knyttet til omsetning av mva-frie tjenester.

Avgiftspliktig (administrative kostnader). Dekker tid og andre kostnader knyttet til omsetning av mva-pliktige varer og tjenester.

Melding av papirer (mva-fritt)